گزارش تفصیلی حقوق و دستمزد برنامه نویس ها، سال 98

گزارش تفصیلی حقوق و دستمزد برنامه نویس ها، سال 98

انتهای سال 97 با نظرسنجی از برنامه نویسان سراسر کشور گزارش جامعی از میزان حقوق حوزه های مختلف برنامه نویسی و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم. این گزارش در ابتدای سال 98 منتشر شده است.

نظر