گزارش سراسری حقوق و دستمزد برنامه نویسان، سال 99

گزارش سراسری حقوق و دستمزد برنامه نویسان، سال 99

انتهای سال 98 با نظرسنجی از برنامه نویسان سراسر کشور گزارش جامعی از میزان حقوق حوزه های مختلف برنامه نویسی و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم. این گزارش در ابتدای سال 99 منتشر شده است.

نظر