گزارش سراسری میزان افزایش حقوق، سال 1401

گزارش سراسری میزان افزایش حقوق، سال 1401

انتهای سال 1401با نظرسنجی از 40000 شاغل در سراسر کشور گزارش های جامعی از میزان حقوق و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم؛ گزارشی که در آن حقوق کارکنان گروه های شغلی مختلف با سابقه کاری مختلف و در شهرهای مختلف بررسی شده است. این گزارش ابتدای سال 1401 منتشر شده است.

نظر