گزارش سراسری میزان افزایش حقوق، سال 1400

گزارش سراسری میزان افزایش حقوق، سال 1400

انتهای سال 99 با نظرسنجی از 40000 شاغل در سراسر کشور گزارش های جامعی از میزان حقوق و مقدار افزایش آن در سال جدید ارائه دادیم؛ گزارشی که در آن حقوق کارکنان گروه های شغلی مختلف با سابقه کاری مختلف و در شهرهای مختلف بررسی شده است. این گزارش ابتدای سال 1400 منتشر شده است.

نظر