قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

شما توافق می کنید که استفاده از سایت قصرجاب به معنی پذیرش هرگونه تغییر و بروزرسانی قوانین و مقررات سایت می باشد. استفاده از خدمات به معنای آگاه بودن، پذیرش و التزام به شرایط و تعهدات مندرج در این توافقنامه از سوی کاربران (کارجویان و شرکت ها) تلقی می شود. قصرجاب بستری برای ارتباط میان هتل بین المللی قصر مشهد و کارجویان است و خدمات خود را در همین راستا ارائه می کند. شما توافق می کنید که استفاده از سایت قصرجاب به معنی پذیرش هرگونه تغییر و بروزرسانی قوانین و مقررات سایت می باشد. استفاده از خدمات به

شما توافق می کنید که استفاده از سایت قصرجاب به معنی پذیرش هرگونه تغییر و بروزرسانی قوانین و مقررات سایت می باشد. استفاده از خدمات به معنای آگاه بودن، پذیرش و التزام به شرایط و تعهدات مندرج در این توافقنامه از سوی کاربران (کارجویان و شرکت ها) تلقی می شود. قصرجاب بستری برای ارتباط میان هتل بین المللی قصر مشهد و کارجویان است و خدمات خود را در همین راستا ارائه می کند. شما توافق می کنید که استفاده از سایت قصرجاب به معنی پذیرش هرگونه تغییر و بروزرسانی قوانین و مقررات سایت می باشد. استفاده از خدمات به معنای آگاه بودن، پذیرش و التزام به شرایط و تعهدات مندرج در این توافقنامه از سوی کاربران (کارجویان و شرکت ها) تلقی می شود. قصرجاب بستری برای ارتباط میان هتل بین المللی قصر مشهد و کارجویان است و خدمات خود را در همین راستا ارائه می کند. شما توافق می کنید که استفاده از سایت قصرجاب به معنی پذیرش هرگونه تغییر و بروزرسانی قوانین و مقررات سایت می باشد. استفاده از خدمات به معنای آگاه بودن، پذیرش و التزام به شرایط و تعهدات مندرج در این توافقنامه از سوی کاربران (کارجویان و شرکت ها) تلقی می شود. قصرجاب بستری برای ارتباط میان هتل بین المللی قصر مشهد و کارجویان است و خدمات خود را در همین راستا ارائه می کند. شما توافق می کنید که استفاده از سایت قصرجاب به معنی پذیرش هرگونه تغییر و بروزرسانی قوانین و مقررات سایت می باشد. استفاده از خدمات به معنای آگاه بودن، پذیرش و التزام به شرایط و تعهدات مندرج در این توافقنامه از سوی کاربران (کارجویان و شرکت ها) تلقی می شود. قصرجاب بستری برای ارتباط میان هتل بین المللی قصر مشهد و کارجویان است و خدمات خود را در همین راستا ارائه می کند. شما توافق می کنید که استفاده از سایت قصرجاب به معنی پذیرش هرگونه تغییر و بروزرسانی قوانین و مقررات سایت می باشد. استفاده از خدمات به معنای آگاه بودن، پذیرش و التزام به شرایط و تعهدات مندرج در این توافقنامه از سوی کاربران (کارجویان و شرکت ها) تلقی می شود. قصرجاب بستری برای ارتباط میان هتل بین المللی قصر مشهد و کارجویان است و خدمات خود را در همین راستا ارائه می کند.